Storage

Eurora, Aurora Tigon – supercomputer Cineca